ปฐมวัย

นางนัจนันท์ สุขมล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรฉัตร ธวัชชัย
ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์ ศักดิ์อุดม
ครูผู้ช่วย