กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา ยะไม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทา ปาลโชติ
ครู คศ.3

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2

นางอาภรณ์ กั้วพิจิตร
ครู คศ.3