กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกษฎา บ่าพิมาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปองหทัย แจ้งถิ่น
ครู คศ.3