กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรภัทร เกยจอหอ
ครู คศ.1

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2