กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปฏิภาณ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.2

นางชมพูนุช เงินดิษฐ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญรินทร์
ครูผู้ช่วย